Bakioko Udaleko Alkate andrearen eta zinegotzien jardunerako kode etikoa

Zioen azalpena

Gaur egun ia adostasun osoa dago administrazio publikoa kudeatzeko garaian eduki beharreko irizpideen inguruan: gardentasuna, interes publikoa nagusi izatea, kargu publikoa alderdiaren edo norberaren xedeetarako ez erabiltzea, karguarengatik eduki daiteken informazio pribilegiatua ez erabiltzea norberaren onurarako, legeria zehatz-mehatz betetzea, administrazioko kontratazioetan publizitate eta konkurrentzia printzipioak, langileen hautaketarako meritu eta gaitasuna, gastu publikoaren kontrol zorrotza, e.a.

Hala ere, eguneroko praktika teoriarengandik urrundu daiteke eta benetako ilegalitate egoerak eman daitezke, edo gutxienez, moraltasunik gabeko egoerak. Egoera horiei aurre hartzeko helburuarekin, gobernuan ardura duten kargu politikoen funtzionamendurako kode etiko bat idaztea erabaki da, zeinen bitartez jarduera politikoan ustelkeria egoerak saihestu nahi diren.

Dekalogoa

A. Alkate andrearen eta zinegotzien lan jarduerako irizpideak

1. Kontratazio administratiboaren legea zorrotz betetzea.

2. Organo ezberdinen eskumenak errespetatzea eta legez aurreikusitako prozedurei arreta jartzea.

3. Ezin izango dituzte udaleko espediente originalak hartu eta udaletik eraman. Espediente guztiak eskuragarri izango dituzte. Nahi adina kopia atera ahalko dira. Originalak, baina, udal gordailuan egongo dira gordailatuak.

B. Alkate andreak eta zinegotziek karguaren ordezkaritzan eta protokolo lanetan egindako gastuen kudeaketa

4. Alkate andreak eta zinegotziek ordezkaritza eta protokolorako gastu partida propio bat izango dute. Funtzio horietara bideratzen diren gastuak soilik udalarekin zerikusi zuzena dutenak izango dira. Alkate andreak partida hori karguari dagokion arduraz eta proportzionaltasunez kudeatuko du inolaz onargarri izango ez direlarik helburu pertsonal edo partidu interesak bultzatuta egiten diren gastuak. Era berean onartezinak dira luxuzko kontsidera daitezkeen gastu guztiak.

5. Alkate andreak hilero ordezkaritza eta protokolo gastuak direla eta egindako gastuen berri emango du Koordinazio batzordea aurrean. Bertan beharrezkoak diren frogagiri eta bestelakoak aurkeztu beharko ditu.

6. Zinegotziek karguaren egikaritzan izandako gastuak kobratu ahal izango dituzte. Horretarako beharrezkoa izango da kontu-hartzailearen aurrean frogagiri eta bestelakoak aurkeztea. Gastu hauek Koordinazio Batzordetik hilean behin pasako dira.

7. Hilabeteko ohiko plenoan, hilabetean zehar alkate andreak eta zinegotziek izandako gastuen berri emango da. Alkate andrearen eta zinegotzien gastuen kontu ematea Ohiko Plenoen gai-ordenan puntu finkoa izatera pasako da.

C. Irizpide orokorrak

8. Orokorrean ondoren adierazten den filosofiaren arabera jardungo dute:

 • Agindutako funtzioak toki erakundeen eremuan asignatutako eskumenen arabera betetzea.
 • Bere kudeaketako eremuaren menpe dauden pertsonak errespetatzea, bere lanarekiko satisfazio eta efikazia optimizatuz.
 • Autoritatearen erabilera desegokia saihestea.
 • Bere zuzendaritzaren menpe dauden pertsonak egindako akzioetatik edo omisioetatik erator daitezken ardurak bere gain hartzea.
 • Lanaren plangintza eta antolamendua burutzea, lan horren banaketa, gauzatze eta kalitate kontrola eginez, ahalik eta eraginkortasun handiena bilatuz.
 • Giza baliabideak zuzendu eta kudeatzea, bere taldea osatzen duten pertsonen arteko komunikazio eta formazioaren bitartez.
 • Arauak ez-betetzea suposatzen duten, etikoak ez diren jarduketak suposatzen duten edo beharrezkoak ez diren arriskuak dakarten erabilerarik, ohiturarik edo usadiorik EZ onartzea.
 • Karguari dagokion lan eta jarduketak burutzea ahalik eta ardura eta gardentasun handienarekin.
 • Karguaren ondorioz eskuratutako pribilegiozko informazioan oinarrituz eragiketarik ez burutzea, ez norberak ez eta bere inguruko pertsonen bitartez.
 • Karguaren ondorioz eskuratutako pribilegiozko informazioan oinarrituz jarduketarik ez burutzea, ez norberak ez eta bere inguruko pertsonen bitartez, zinegotziak lotura zuzena edo zeharkakoa duen negozioei edo beste jarduerei edo interesei lotutakoak.
 • Bere eskura jarritako baliabide material eta giza baliabideak, kudeaketa administratiboaren lanarentzat zorrotz erabiltzea, erabilera partikularrak edo udal jarduketarenak ez diren erabilerak saihestuz.
 • Ez egitea inongo kontraturik ondasun, eskubide edo beste obligazioen gain, legez ezarritako prozedura kontuan izan gabe.
 • Konfidentzialtasun printzipioa errespetatzea.
 • Ez egitea inongo konpentsaziorik, promes edo atentziorik hiritarrei, harreman edo lan pertsonalen ordainetan.